แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายละเอียดประกอบงบการเงิน 2562 เขียนโดย admin 33
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 230
แผ่นพับแนะนำสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2562 เขียนโดย admin 75
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 75
ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสารและสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 54
ตารางรายการสถิติที่ปรับปรุงและชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย(ตำบล) จังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 72
เอกสารการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่ 3/2562 เขียนโดย admin 78
เอกสารเผยแพร่ เขียนโดย admin 225
รายละเอียดประกอบงบการเงิน2561 เขียนโดย admin 195
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 297

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.