แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เขียนโดย admin 41
Infographic เขียนโดย admin 210
มาดี สถิติชัยภูมิ รู้ทัน COVID-19 เขียนโดย admin 361
รายละเอียดประกอบงบการเงิน 2562 เขียนโดย admin 150
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 544
แผ่นพับแนะนำสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2562 เขียนโดย admin 228
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 284
ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสารและสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 237
ตารางรายการสถิติที่ปรับปรุงและชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย(ตำบล) จังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 231
เอกสารการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่ 3/2562 เขียนโดย admin 202

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.