แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
Infographic เขียนโดย admin 47
รายละเอียดประกอบงบการเงิน 2562 เขียนโดย admin 58
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 300
แผ่นพับแนะนำสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2562 เขียนโดย admin 119
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 130
ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสารและสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 90
ตารางรายการสถิติที่ปรับปรุงและชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย(ตำบล) จังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 114
เอกสารการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่ 3/2562 เขียนโดย admin 113
เอกสารเผยแพร่ เขียนโดย admin 269
รายละเอียดประกอบงบการเงิน2561 เขียนโดย admin 231

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.