แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย admin 68
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เขียนโดย admin 98
Infographic เขียนโดย admin 458
มาดี สถิติชัยภูมิ รู้ทัน COVID-19 เขียนโดย admin 576
รายละเอียดประกอบงบการเงิน 2562 เขียนโดย admin 212
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 915
แผ่นพับแนะนำสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2562 เขียนโดย admin 299
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 422
ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสารและสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 296
ตารางรายการสถิติที่ปรับปรุงและชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย(ตำบล) จังหวัดชัยภูมิ เขียนโดย admin 330

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.