สารสถิติที่สำนักงานสถิติจังหวัดเป็นผู้จัดทำ

| พิมพ์ |

 

รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ข้อมูลพื้นฐาน (Pdf)