โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

BannerWeb680x340

 B BussIndus65

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เตรียมดำเนินงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (เริ่มดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพ.ค.- ส.ค. 2564) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการที่อยูในระบบทะเบียนและนอกระบบทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศ

 

โดยจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
• ชื่อและสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ
• ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม
• จำนวนลูกจ้าง
• ค่าตอบแทนแรงงาน
• รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย
• รายรับ/ต้นทุนการผลิต
• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
• มูลค่าของสินทรัพย์ของสถานประกอบการ เป็นต้น

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.