การสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน

B CovidMayJune20

QRpng

 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติจัดทำการสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน โดยใช้แบบสำรวจออนไลน์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 เพื่อติดตามทัศนคติ ความคิดเห็น การปฏิบัติตนของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ หลังจากเริ่มผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรค สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไป

จังหวัดชัยภูมิ จึงขอความร่วมมือจากท่านในการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร เครือข่ายต่างๆ ของหน่วยงานท่าน และประชาชนทั่วไปตอบแบบสำรวจออนไลน์ ที่ www.อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ.com หรือ ที่คิวอาร์โค้ดด้านล่าง

Poster

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.