การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2563

Tns1

Tns2

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะดำเนินโครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2563 โดยสอบถามผู้นำ/ผู้แทนของหมู่บ้าน/ชุมชนเกี่ยวกับความเดือดร้อนและความต้องการให้รัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือจำนวนทั้งสิ้น 77,156 หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตาม และประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินนโนบาย/มาตรการที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตรงตามความต้องการในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน  


สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.