โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หมวดข้อถามผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

posterCovidSurveyEconWeb

 

“ปัญหาปากท้อง พี่น้องไทยแก้ไขได้ด้วยข้อมูลจริง”  โควิด-19 กระทบต่อท่านอย่างไร  สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร (TDRI IHPP คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ UNICEF และ UN Data Group) ขอความร่วมมือท่านตอบแบบสอบถามเพื่อทราบผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.