Big Cleaning Day 6 กุมภาพันธ์ 2563

 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังวหัดชัยภูมิเป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day 
โดยนางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้นายอาศิส  วณิชชาพัชร ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิตินำเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day ทำความสะอาด บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดชัยภูมิและภายในสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการจังหวัดสะอาด

060220.1

060220.2

060220.3

060220.4

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.