การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

 

เมื่อวันที่ 13-15 กันยายน 2562  นางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท หนองคาย เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาเทคนิค หรือแนวคิดใหม่ๆ ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ สำหรับนำไปใช้กำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนางานโครงการสำมะโน/สำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติต่อไป

130919W2

130919W1

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.