การติดตามให้คำแนะนำและสังเกตุการณ์การเก็บรวบรวมข้อมูล

     สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำ “โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)”โดยส่งพนักงานสนาม หรือ “คุณมาดี” ลงพื้นที่สัมภาษณ์ครัวเรือนและสถานประกอบการทั่วประเทศ ในระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2562 โดยใช้ Tablet เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำในทุกกิจกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ คือ “คุณมาดี” ลงพื้นที่สัมภาษณ์ประชาชนและสถานประกอบการทุกพื้นที่ทั่วประเทศเกี่ยวกับที่ตั้ง ข้อมูลบ้าน ข้อมูลครัวเรือนหรือสถานประกอบการ กิจกรรมการใช้น้ำ ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคการเกษตร เพื่อการผลิตสินค้าและเพื่อการค้าและการบริการ แหล่งน้ำที่ใช้ ปัญหาอุทกภัย และการจัดการน้ำในหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นต้น

    สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อสังเกตุการณ์ ติดตามงาน ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาในดารเก็บรวบรวมข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล จึงขอความร่วมมือให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะไม่รั่วไหล และข้อมูลที่ได้จะทำให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำได้อย่างเหมาะสม เกิดความสมดุลระหว่างการจัดหาและการใช้น้ำตามศักยภาพของพื้นที่ รวมถึงการอนุรักษ์และจัดการปัญหาภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำ

line 214411166287325  line 214389250580880 

1559009635183 1559009635280

1558100388910 1559009635378

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.