การอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลฯเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

905325

   เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562  นางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล จังหวัดชัยภูมิ  โดยการจัดการอบรมเพื่อชี้แจงภาพรวมของโครงการ เพื่อทำความเข้าใจการใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำต่างๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละระดับ ตลอดจนฝึกปฏิบัติการใช้งานแท็บเล็ตในการรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้อง  ระหว่างวันที่ วันที่ 7-8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมข้าวเหนียวสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

     โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ย่อยเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรในลุ่มน้ำต่างๆ ทั้งพื้นที่ในเขตชลประทานพื้นที่นอกเขตชลประทานและพื้นที่ในเขตเมืองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อการนำเข้าข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วระหว่างหน่วยงานและข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการจัดเก็บใหม่เพิ่มเติมในระดับพื้นที่ย่อยให้พร้อมเชื่อมโยงเข้าสู่คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อสร้างดัชนีชี้วัดเชิงระบบและเชิงพื้นที่ในด้านต่างๆที่สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และเพื่อให้หน่วยงานด้านการวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์และหน่วยงานด้านการดูแลงบประมาณมีข้อมูลสนับสนุนการดำเนินการ

     การจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ในพท้นที่จังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิในการจัดหา เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน (เข้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ) และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล (อาสาสมัครเกษตรกร)  ซึ่งเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลหรือ "คุณมาดี"จะลงพื้นที่สัมภาษณ์ครัวเรือนและสถานประกอบการทั่วจังหวัด ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 โดยใช้ Tablet เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำในทุกกิจกรรม  จึงขอความร่วมมือให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ภาครัฐได้เห็นข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาในระดับพื้นที่นำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

      ทั้งนี้ ท่านสามารถขอดูบัตรประจำตัวจากเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลหรือ "คุณมาดี" ซึ่งออกโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

9856945280512

9856945197097

9856944970483

9856944615747

9856945931702

 line 143731253771514

line 143760750415800

line 143715413622987

9856945608909

1557284960933

 

  

 

การอบรม

โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล

จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 7-8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.