การตรวจติดตามเน็ตประชารัฐ

     1548159788547

     เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562  นายกรีฑา สพโชค ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 13 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาและการผลักดันการดำเนินโครงการ/มาตรการสำคัญตามแผนการพัฒนาภาค โดยกำหนดตรวจติดตามโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (เน็ตประชารัฐ) ณ บ้านวังใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดย นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอเทพสถิต  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ร่วมต้อนรับ 

 

    นายชัชวาลย์  แผนสมบูรณ์ โทรศัพท์จังหวัดชัยภูมิได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ และ นายอาศิส วณิชชาพัชร ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดชัยภูมินำเสนอสรุปผลที่สำคัญจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ 

1548159788547

1548146672800

1548159953136

    

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.