การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”จังหวัดชัยภูมิ

     1547716983254

     เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562  นายกรกต  ธำรงวงศ์สวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและมอบนโยบายให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบหมายให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมให้แก่บุคลากรในพื้นที่หมู่บ้านโครงการเน็ตประชารัฐ  โดยขอความร่วมมือจากกรมการปกครองคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมทำหน้าที่เน็ตอาสาประชารัฐ หมู่บ้านละ 1 คน เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลประจำหมู่บ้านและเป็นเครือข่ายการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลการใช้งาน ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเน็ตประชารัฐ รวมถึงปัญหาอื่นๆ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐสู่ประชาชน

     สำหรับจังหวัดชัยภูมิ  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”  ให้แก่เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐของจังหวัดชัยภูมิ  จำนวน  2 รุ่น  ในเวลา 09.00 น. - 16.00 น.  ณ ห้องเทพสถิต  โรงแรมชัยภูมิปาร์ค  อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  มีเป้าหมายผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 637 คน  

     ในการนี้ นายอาศิส วณิชชาพัชร  ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดชัยภูมิและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

1547716983254

17Jan19.1

 

 

1547712367631

 


เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและมอบนโยบายให้แก่ผู้เข้าอบรม  ในเรื่อง  “การทำงานยุคไทยแลนด์ ๔.๐”  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒  ณ ห้องเทพสถิต            โรงแรมชัยภูมิปาร์ค  อำเภอเมืองชัยภูมิ

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.