การประเมินผลการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2562

| พิมพ์ |

 

     ตามที่จังหวัดชัยภูมิกำหนดจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ปี 2562  และมอบหมายให้สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ทำหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน โดยให้มีหน้าที่กำหนดแนวทางและวิธีการประเมินผลการจัดงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ จัดทำแบบสอบถาม  สำรวจความคิดเห็น  วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการดำเนินการจัดงาน  เพื่อให้มีข้อมูลเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการจัดงานในปีถัดไปนั้น    

     สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ทำการสัมภาษณ์ ผู้เข้าชมงาน ผู้จำหน่ายสินค้า และคณะกรรมการจัดงาน  ระหว่างวันที่ 12-20 มกราคม 2562  

       * * * จึงขอความร่วมมือจากผู้เข้าชมงาน ผู้จำหน่ายสินค้า และคณะกรรมการจัดงาน ในการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ * * * 

1547271447346

1547456321152

1547271577185

1547456321152