โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

 

 

สำนักงานสถิติแห่งชาติจะจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านประชากรตามที่อยู่จริงของประเทศในระดับพื้นที่ย่อยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน พัฒนาประเทศต่อไปและเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความจดจำ สร้างความรู้ ความเข้าใจในโครงการดังกล่าวแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลได้มีคุณภาพ สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงจัดประกวดประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.