พิธีประกาศความสำเร็จโครงการเน็ตประชารัฐ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะกำกับดูแลงานของกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานในพิธีประกาศความสำเร็จโครงการเน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน และการขยายผลการนำไปใช้ประโยชน์โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  นายมงคล  อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ นายอำเภอจัตุรัส หัวหน้าส่วนราชการอำเภอจัตุรัส และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน

net070518.1

net070518.2

 

     ทั้งนี้  นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของกระทรวงฯ ที่ยังคงเน้นการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ซึ่งกระทรวงฯ รับหน้าที่หลักขับเคลื่อนในข้อ 8 “การรู้เท่าทันเทคโนโลยี” โดยมีกลไกการขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับจังหวัด อำเภอ ไปจนถึงระดับตำบล เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับครูของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ระดับจังหวัดจำนวน 20 ทีม ประมาณ 100 คน เพื่อร่วมเป็นทีมงานระดับตำบล โดยมีคู่มือในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนประมาณ 8,400 คนทั่วประเทศ ซึ่งขยายความรู้ไปสู่ประชาชนเพื่อให้มีทักษะด้านดิจิทัลตามแผนโครงการฯ เป้าหมายจำนวน 1 ล้านคน รวมถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop ในเชิงลึกให้กับประชาชนผู้สนใจผู้ประกอบการ และกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐที่มีความพร้อมอย่างน้อยจังหวัดละ 1 ครั้ง 

 

ทั้งนี้ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของกระทรวงฯ ที่ยังคงเน้นการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืนซึ่งกระทรวงฯ รับหน้าที่หลักขับเคลื่อนในข้อ 8 “การรู้เท่าทันเทคโนโลยีโดยมีกลไกการขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับจังหวัด อำเภอ ไปจนถึงระดับตำบล เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับครูของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ระดับจังหวัดจำนวน 20 ทีม ประมาณ 100 คน เพื่อร่วมเป็นทีมงานระดับตำบล โดยมีคู่มือในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนประมาณ 8,400 คนทั่วประเทศ ซึ่งขยายความรู้ไปสู่ประชาชนเพื่อให้มีทักษะด้านดิจิทัลตามแผนโครงการฯ เป้าหมายจำนวน 1 ล้านคน รวมถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop ในเชิงลึกให้กับประชาชนผู้สนใจผู้ประกอบการ และกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐที่มีความพร้อมอย่างน้อยจังหวัดละ 1 ครั้ง 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.