ตารางสถิติหนังสือที่ชย0013/ว212-214

ดาวน์โหลดตารางข้อมูลตามหนังสือ ที่ ชย0013/ว212 ว213 ว 214 ลว.27 มี.ค.61 

1. ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ

2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ
5. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ
6. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ
7. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
9. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
10. สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ
11. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
12. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ
13. สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
14. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชัยภูมิ
15. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
16. สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดชัยภูมิ
17. ธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ
18. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
19. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
20. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ
21. โครงการชลประทานชัยภูมิ
22. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ
23. ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
24. สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.