จุดบริการเน็ตประชารัฐ

        ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ดำเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ  เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสัญญาณเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงให้บริการแก่ประชาชน  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้หมู่บ้านเป้าหมาย  ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้านทั่วประเทศ  และบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) สาขาชัยภูมิ ได้ดำเนินการติดตั้งในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๖๓๗ หมู่บ้าน

NetAmp

NetSGif  H

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.