จุดบริการเน็ตประชารัฐ

| พิมพ์ |

        ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ดำเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ  เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสัญญาณเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงให้บริการแก่ประชาชน  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้หมู่บ้านเป้าหมาย  ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้านทั่วประเทศ  และบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) สาขาชัยภูมิ ได้ดำเนินการติดตั้งในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๖๓๗ หมู่บ้าน

NetAmp

NetSGif  H