โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

PF1

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

       สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจะดำเนินการโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จากประชาชนตามรายชื่อที่ลงทะเบียน จำนวน 331,472 คน โดยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประมาณ 1,657 คน เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2560

          ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนในโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560  ให้ความร่วมมือในการตอบคำถาม เพื่อใหภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวของเขามาให้ความช่วยเหลือจัดสวัสดิการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่ได้

ภาพการประชุมชี้แจงระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.