ชุดข้อมูลกลางเรื่องขยะ

1. MindMap : ขยะ

  M Gabage

 

2. (ร่าง) Metadata (รายละเอียดข้อมูล) : ขยะ

3.การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ : ขยะ

4. Infographic : ขยะ

5. ผังสถิติทางการ : ขยะ

6. ข้อมูล : ขยะ

VC 1 ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ

1.ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
2.จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ 
3.ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ 
4.*จำนวนปัญหา/คดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ ลดลง
5.ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด 
6.*ปริมาณการกำจัดขยะต่อวัน 
7.ปริมาณขยะสะสม 
8.*ปริมาณการจัดเก็บขยะเพิ่มขึ้น (เที่ยว/วัน) 
9.ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
10.พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ 
11.ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง 
12.*ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ/ปัญหาขยะ 
13.จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ 

VC 2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ/แปรรูปขยะ 

14.จำนวนสถานที่กำจัดขยะ 
15.*จำนวนครัวเรือน 
16.จำนวน อปท.ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
17.*จำนวนครัวเรือนที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย 
18.จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาลและยอมรับได้ 
19.*จำนวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
20.จำนวนร้านรับซื้อของเก่า 
21.จำนวนชุมชน/พื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ/เทคโนโลยีการกำจัด/แปรรูปขยะ
22.จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ 
23.*พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ 
24.จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ 

VC 3 จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

25.จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ 
26.*ความถี่ในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
27.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ 
28.แผนงาน/โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด 
29.*แผนการบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง 
30.จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.