ชุดข้อมูลกลางเรื่องผู้สูงอายุ

 1. MindMap : ผู้สูงอายุ

M Older

 

2. (ร่าง)Metadata (รายละเอียดของข้อมูล) : ผู้สูงอายุ

3. การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ : ผู้สูงอายุ

4. Infographic : ผู้สูงอายุ

5. ผังสถิติทางการ : ผู้สูงอายุ

6. ข้อมูล : ผู้สูงอายุ 

VC 1 การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ

1.จำนวนประชากรทั้งจังหวัด

2.จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนด

3.จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 

4.จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน/ไม่มีบัตรประชาชน

5.จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 

6.จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ 

7.จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน 

8.จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย

9.จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง

10.จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส

11.จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก 

12.จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก

13.ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช

VC 2 จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้ 

14.จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ 

15.จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว 
16.จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ 
17.จำนวนผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น ด้านฝึกอาชีพ สุขภาพ นันทนาการ เป็นต้น (คน)
18.จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว
19.จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ 
20.จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน 
VC 3 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ
21.จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน  
22.จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤตติกรรมที่พึงประสงค์  
23.จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน
24.จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน 
25.จำนวนผู้สูงอายุที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์  
26.จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ  

ที่ รายการข้อมูล
1. การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ
1.1 จำนวนประชากรทั้งจังหวัด 
1.2 จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนด 
1.3 จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 
1.4 จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน/ไม่มีบัตรประชาชน 
1.5 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 
1.6 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ 
1.7 จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน 
1.8 จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย 
1.9 จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง
1.10 จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส 
1.11 จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก 
1.12 จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก 
1.13 ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง พิการ
และจิตเวช 
2. จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้
2.1 จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ 
2.2 จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว 
2.3 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ 
2.4 จำนวนผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านฝึกอาชีพ สุขภาพ นันทนาการ เป็นต้น (คน) 
2.5 จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว
2.6 จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ 
2.7 จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ
3.1 จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน  
3.2 จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤตติกรรมที่พึงประสงค์  
3.3 จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน  
3.4 จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน 
3.5 จำนวนผู้สูงอายุที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์  
3.6 จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ  

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.