ชุดข้อมูลกลางเรื่องการท่องเที่ยว

1. MindMap : การท่องเที่ยว

M Tour

2. (ร่าง) Metadata (รายละเอียดข้อมูล) : การท่องเที่ยว

3. การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ : การท่องเที่ยว 

4. Infographic : การท่องเที่ยว

5. ผังสถิติทางการ : การท่องเที่ยว

6. ข้อมูล : การท่องเที่ยว 

VC 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว

1.จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย 
2.จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 
3.ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวไทย 
4.ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 
5.รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด 
6.จำนวนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด 
7.จำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด 
8.*จำนวนธุรกิจที่พัก/โรงแรม/Home stay/Guest House ที่ได้รับรองมาตรฐาน 
9.*จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยียน 
10.จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว 
11.จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้ 
12.รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 

VC 2 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร

13.จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
14.จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยว 
15.จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตของประชากร 

VC 3 พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว

 

16.ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด 
17.จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ 
18.*จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณะที่ได้มาตรฐาน 
19.ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือน 
20.*ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือน 

VC 4 พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว

21.จำนวนร้านอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
22.จำนวนสินค้า ของฝาก ของที่ระลึกของจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐาน (เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น) 
23.มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก (OTOP) ของจังหวัด 

VC 5 พัฒนาการตลาด

 

24.รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด 
25.*รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทธุรกิจและขนาด 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.