ชุดข้อมูลกลางเรื่องข้าว

1. MindMap : ข้าว

 M Rice

2. (ร่าง) Metadata (รายละเอียดข้อมูล) : ข้าว

3. การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ : ข้าว

4. Infographic : ข้าว

5. ผังสถิติทางการ : ข้าว

6. ข้อมูล : ข้าว 

VC 1 การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร

1.ชนิดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก 
2.พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน 
3.พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งชลประทาน 
4.พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน 
5.จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ 

VC 2 การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน

6.จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด 
7.เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว เนื้อที่เสียหาย 
8.จำนวนผลผลิตข้าวรายปีเพาะปลูก 
9.ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ 
10.ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม 
11.ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่ 
12.เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามาตรฐาน GAP
13.พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน GAP
14.ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP (ตัน) 
15.ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่ 
16.ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่ 
17.เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ 
18.พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่ 

VC 3 การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

19.จำนวนสหกรณ์การเกษตร 
20.จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว 
21.จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร 
22.จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน 

 VC 4 การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า

23.จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน 
24.พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์ 
25.ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

VC 5 การขนส่งสินค้า และจัดการบริหารสินค้า (Logistics)

 

26.ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก 
27.โกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน 
28.ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทาง วิธีการขนส่ง 

VC 6 การพัฒนาระบบการตลาด

29.*มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด 
30.บรรจุภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.