ประชุมรับนโยบายผ่านระบบVDO Conference

   เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 นายเชาวลิต ทองมาก สถิติจังหวัดชัยภูมิ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมรับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) ผ่านระบบ VDO Conference

13012017conference

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.