การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2553

         นายอภิชาติ  งามกมล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553  จังหวัดชัยภูมิ  ครั้งที่1/2553  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553  เวลา13.30น. ณ ห้องประชุมพญาแล  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 

  

    

    

    

    

    

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.