โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2553

         * * * ร่วมมือร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ * * * สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ จะเก็บรวบรวมข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ในเขตเทศบาล ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2553 และในพื้นที่นอกเขตเทศบาลในเดือนกันยายน 2553 * * *

1) สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 (ในเขตเทศบาล)

2) การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

3) การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

4) การสำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน

5) การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน

6) การสำรวจข้อมูลอาชญากรรม

7) การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ

8) การสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์

9) การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม 

* * * มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง* * *

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.