โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2553

 สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ  จะดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการต่างๆ  ดังนี้

1)  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

2) การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

3) การสำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน

4) การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน

5) การสำรวจข้อมูลอาชญากรรม

6) การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม

7) การสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ

8) การสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

9) การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ

10) การสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (สถานประกอบการ)

11) การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด

     มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ     

       รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง      

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.