โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2553

     สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิจะดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการต่างๆ  ดังนี้ 1) การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

2) การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

3) การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน

4) การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร

5) การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน

6) การสำรวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.