รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

                                                                              
      ด้วยจังหวัดชัยภูมิ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป  สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ  รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
1. ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตำแหน่ง  พนักงานสถิติ    จำนวน  1  อัตรา
กลุ่มงาน       บริหารทั่วไป
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการจัดทำสถิติ เช่น ช่วยกำหนดรูปแบบข้อถาม แบบประมวลผล รวบรวมข้อมูลสถิติ  ช่วยวิเคราะห์  แปล  นำเสนอ  ทำรายงานสถิติ ช่วยวิเคราะห์และจัดทำโครงการสถิติ วิเคราะห์ตารางสถิติ ตรวจสอบการลงรายการสถิติ  สำรวจรวบรวมหลักฐานเพื่อร่างหรือจัดทำแผนที่เพื่องานสถิติ  ให้บริการและเผยแพร่สถิติ   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   สร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้และผู้ใช้สถิติ
ค่าตอบแทน   9,530  บาท
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ระยะเวลาการจ้าง  ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 2 ปี 10 เดือน โดยอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 4 ปี    
                      อ่านรายละเอียดต่อที่นี่    

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.