โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2552

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิจะดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการต่างๆ  ดังนี้
  • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
  • การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
  • การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร
  • การสำรวจยอดขายรายไตรมาส
  • การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.