โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2553

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการต่างๆ ดังนี้        

1)  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

2) การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

3) การสำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน

4) การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน

5) การสำรวจข้อมูลอาชญากรรม

6) การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม

7) การสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ

8) การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ

9) การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ

10) การสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.