โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2552

              ในเดือนมกราคม  2552  สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิจะดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการต่างๆ  ดังนี้

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร
การสำรวจยอดขายรายไตรมาส
การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครัวเรือน
 
*** สำนักงานสถิติชัยภูมิจะส่งเจ้าหน้าที่ไปสัมภาษณ์ข้อมูลจากท่านโปรดให้ความร่วมมือตอบข้อมูลที่ถูกต้อง
และหากสงสัยเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล กรุณาตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ Banner  สำนักงานสถิติจังหวัด  
โครงสร้างและอัตรากำลัง หรือ  โทรศัพท์ 0-4481-1810 ***

    

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.