โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2552

    สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิจะดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการต่างๆ  ดังนี้
  • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
  • การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
  • การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
  • การสำรวจการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง
  • การสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง
  • การสำรวจค่าตอบแทนภาคเอกชน
  • การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
  • การสำรวจยอดขายรายไตรมาส
  • การสำรวจการใช้เวลาของประชากร

*********    โปรดให้ความร่วมมือตอบข้อมูลที่ถูกต้อง  **********

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.