ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553

         ตามที่จังหวัดชัยภูมิ  ได้มีประกาศลงวันที่ 9 มีนาคม 2553  เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะพ.ศ.2553  โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินโครงการดังกล่าว  สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ  นั้น

        บัดนี้  การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว  และคณะกรรมการคัดเลือกได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ดังนั้น  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ตามรายละเอียดประกาศ  ดังนี้

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.