โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2553

             สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิจะดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการต่างๆ  ดังนี้
  • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
  • การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
  • การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน
  • การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร
  • การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
  • การสำรวจยอดขายรายไตรมาส
  • การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด
  • การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานรัฐบาล  เมื่อบริหารงานครบ 1 ปี 
  • การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

* * * สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิขอความร่วมมือจากประชาชน ในการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ที่ไปสำรวจ * * *

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.