โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554

                               
* * * ร่วมมือร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ * * * 
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2554
*********************************************
1.   การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
2.   การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร
3.   การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
4.   การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
5.   การสำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน
6.   การประมวลพื้นที่การก่อสร้าง
7.   สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555
8.   การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
9.   การสำรวจการออกกำลังกายของประชากร
10.การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร
11.การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ
12.การสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
 
 
เดือนกุมภาพันธ์ 2554
 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
 • การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
 • การสำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน
 • การประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2553
 • การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร
 • การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน

เดือนมกราคม 2554

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
 • การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
 • การสำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน
 • การประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2553
 • การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร
 • การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
 • การสำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาสที่4 พ.ศ.2553)
เดือนธันวาคม 2553
 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
 • การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
 • การสำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน
 • การประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2553

เดือนพฤศจิกายน 2553

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
 • การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
 • การสำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน
 • การประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2553

เดือนตุลาคม 2553

 • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
 • การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
 • การสำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน
 • การสำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส 3 พ.ศ.2553)
 • การประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2553

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.