ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

                                                   
 
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ในตำแหน่งพนักงานสถิติ
..................................................
 
         ด้วยจังหวัดชัยภูมิ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  ลงวันที่  11 กันยายนพ.ศ. 2552   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
1.    ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตำแหน่ง  พนักงานสถิติ    จำนวน  1  อัตรา
กลุ่มงาน       บริหารทั่วไป
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการจัดทำสถิติ    เช่น  ช่วยกำหนดรูปแบบข้อถาม แบบประมวลผล รวบรวมข้อมูลสถิติ  ช่วยวิเคราะห์  แปล  นำเสนอ  ทำรายงานสถิติ ช่วยวิเคราะห์และจัดทำโครงการสถิติ วิเคราะห์ตารางสถิติ ตรวจสอบการลงรายการสถิติ  สำรวจรวบรวมหลักฐานเพื่อร่างหรือจัดทำแผนที่เพื่องานสถิติ  ให้บริการและเผยแพร่สถิติ   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   สร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้และผู้ใช้สถิติ
ค่าตอบแทน   9,530  บาท
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.2547   และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ระยะเวลาการจ้าง  ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 2 ปี 10 เดือน โดยอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 4 ปี    
 
2.    คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
        (1)  มีสัญชาติไทย
        (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปี
        (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
        (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
        (5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
        (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
        (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
        (8)  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา
        (9)  มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint  และการใช้ Internet  เป็นต้น)
        (10) มีประสบการณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
        หมายเหตุ     ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ   หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 
3.   การรับสมัคร  
        3.1   วัน   เวลา   และสถานที่รับสมัคร
                 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ   ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  ชั้น 5   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ     ตั้งแต่วันที่  9  - 13  พฤศจิกายน  2552   ในวันและเวลาราชการ
        3.2   ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
                 ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร  จำนวน  100   บาท  เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืน
        3.3   หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
                    (1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกัน ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน  3  รูป
                    (2) สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร  จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัคร
                    (3) สำเนาทะเบียนบ้าน  และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
                    (4) สำเนาหลักฐานอื่นๆเช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  (ในกรณีที่ชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
                    (5) หนังสือรับรองการผ่านงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ
                    ทั้งนี้  ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
        3.4    เงื่อนไขในการรับสมัคร
                 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบ  ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
 
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
                จังหวัดชัยภูมิ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และประกาศกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ประเมินสมรรถนะ ในวันที่  18  พฤศจิกายน 2552  ณ  ที่ปิดประกาศของสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ    และทาง  http://chaiyaphum.nso.go.th
 
5.       หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
          ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
1. ความรู้ ความสามารถ หรือทักษะเกี่ยวกับการวางแผนงาน การร่างแบบข้อถาม  การเก็บรวบรวมข้อมูล    การประมวลผลข้อมูล  และการนำเสนอผล
100
สอบข้อเขียน
2. ความรู้  ความสามารถ หรือทักษะเกี่ยวกับสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์  ตีความหมาย
100
สอบข้อเขียน
3. คุณสมบัติส่วนบุคคล
    3.1  บุคลิกภาพ  ท่วงทีวาจา
    3.2  ความสามารถในการสื่อสาร
    3.3  ประวัติการทำงานและประสบการณ์
100
โดยการสอบสัมภาษณ์
รวม
300
 
 
6.  เกณฑ์การตัดสิน
-  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่า  ร้อยละ 60
-  การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้  กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน    ให้ผู้ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะในข้อ (3)  มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า   ถ้าได้คะแนนในข้อ (3)  เท่ากัน  ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
                                          
7.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
     จังหวัดชัยภูมิ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ  และทาง http://chaiyaphum.nso.go.th   โดยบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรมีอายุ  1  ปี  นับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 
8.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
     ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่จังหวัดชัยภูมิกำหนด
 
                  ประกาศ   ณ   วันที่  29  ตุลาคม  พ.ศ.2552
 
 
    (นายอภิชาติ   งามกมล)
        รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.