โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2552

        สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิจะดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการต่างๆ  ดังนี้

1. การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

2. การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

3. การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน

4. การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร

5. การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ

6. การสำรวจสถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

7. การสำรวจยอดขายรายไตรมาส

8. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล เมื่อบริหารงานครบ 3 เดือน

9. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (เมษายน 2552)

10. โครงการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย

 

 

 

*********    สำนักงานสถิติชัยภูมิจะส่งเจ้าหน้าที่ไปสัมภาษณ์ข้อมูลจากท่าน   โปรดให้ความร่วมมือตอบข้อมูลที่ถูกต้อง  และหากสงสัยเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล   กรุณาตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่  สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ     โทรศัพท์ 0-4481-1810 **********

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.