มาดี...มาทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553

         * * * ร่วมมือร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ * * * สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ จะเก็บรวบรวมข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ในเขตเทศบาล ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2553 และในพื้นที่นอกเขตเทศบาลในเดือนกันยายน 2553 * * *

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.