การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรม

    ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง    การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่ประสานงาน
การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
-------------------------------
 
        ด้วยจังหวัดชัยภูมิ  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการจัดทำ    สำมะโนประชากรและเคหะ  พ.ศ.2553   ฉะนั้น อาศัยอำนาจ     ตามคำสั่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ที่  322/2548  เรื่อง  มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสถิติแห่งชาติ  ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2548  จึงประกาศรับสมัครบุคคล     เพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรม  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
       1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม  19  คน
       2. ระยะเวลาในการอบรม
            ระหว่างวันที่  17 สิงหาคม - 11 กันยายน 2552
       3. อัตราค่าตอบแทน
           (1)  ค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างอบรมโดยเฉลี่ยจ่ายตามวันที่เข้ารับการอบรมจริง   จำนวน 160  บาทต่อคนต่อวัน (20 วัน)
           (2)  ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายระหว่างการอบรมโดยเฉลี่ยจ่ายตามวันที่เข้า  อบรมจริง  จำนวน  30  บาทต่อคนต่อวัน (20 วัน)
           (3)  ค่าพาหนะในการเดินทางเข้ามารับการฝึกอบรมครั้งเดียวในอัตราเหมาจ่าย 1,000 บาทต่อคน
       4. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร
            (1)  มีสัญชาติไทย
            (2)  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
            (3)  มีอายุตั้งแต่ 18-50 ปี  นับถึงวันสมัคร
            (4)  เป็นผู้ว่างงาน  หรือถูกเลิกจ้างแรงงานจากภาคอุตสาหกรรม หรือเป็นบัณฑิตจบใหม่และไม่มีงานทำ
            (5)  ไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรใดๆของโครงการต้นกล้าอาชีพมาก่อน
      5. การรับสมัครสอบ
              5.1  วัน  เวลา  และสถานที่สมัคร
                      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วย    ตนเองที่  สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ  ชั้น 5   ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ
             5.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
                   (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  1.5 X 2  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน  2 รูป
                   (2) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  หรือสำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองที่สถานศึกษาออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ   จำนวน 1 ฉบับ   ทั้งนี้จะต้องนำต้นฉบับมาแสดงด้วย
                   (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
                   (4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล  ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)  จำนวน 1 ฉบับ
                  ทั้งนี้  ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง   และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย                               
             5.3  เงื่อนไขในการรับสมัคร
                     ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน     ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้
    6.  การประเมินเพื่อพิจารณาคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการพิจารณาคัดเลือก
           6.1  ในกรณีที่มีผู้สมัครเกินกว่าจำนวนที่กำหนด  จะใช้วิธีการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัคร  ในวันที่  7  สิงหาคม 2552  เวลา 09.00-12.00 น.  ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ  โดยผู้ที่ถือว่าผ่านการคัดเลือก  จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  และเรียงลำดับตามคะแนนที่ได้ 
           6.2  สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่  7 สิงหาคม 2552  เวลา 14.00 น. และบันทึกข้อมูลผู้สมัครเข้าระบบ Internet  ของโครงการต้นกล้าอาชีพ   
    7.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมและการรายงานตัว
          7.1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมในวันที่ 10 สิงหาคม 2552    ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ 0-4481-1810 
          7.2  ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการอบรมจะต้องมารายงานตัว ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ  ภายในวันที่ 10 -11 สิงหาคม 2552  เวลาราชการ  หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่า สละสิทธิ์
    8.  การเปิดรับสำรอง
          ในกรณีที่มีผู้สมัครที่ผ่านการรายงานตัวไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด   จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไป  และรับสมัครใหม่  ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2552
                               
ประกาศ    ณ   วันที่   24   กรกฎาคม  พ.ศ. 2552
 
(นายชนะ  นพสุวรรณ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.