โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2552

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิจะดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการต่างๆ  ดังนี้
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร
การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครัวเรือน
****************************************************************
        สำนักงานสถิติชัยภูมิจะส่งเจ้าหน้าที่ไปสัมภาษณ์ข้อมูลจากท่าน  
                      โปรดให้ความร่วมมือตอบข้อมูลที่ถูกต้อง
             และหากสงสัยเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล
      กรุณาตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่  สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
                           หรือ  โทรศัพท์ 0-4481-1810 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.