โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม 2552

    สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิจะดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการต่างๆ  ดังนี้
  • การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
  • การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
  • การสำรวจแรงงานนอกระบบ
  • การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
  • การสำรวจการใช้เวลาของประชากร
  • การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.