โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2552

        สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิจะดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการต่างๆ  ดังนี้

1. การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

2. การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

3. การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ

4. การสำรวจสถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

5. การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ

*********    สำนักงานสถิติชัยภูมิจะส่งเจ้าหน้าที่ไปสัมภาษณ์ข้อมูลจากท่าน   โปรดให้ความร่วมมือตอบข้อมูลที่ถูกต้อง  และหากสงสัยเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล   กรุณาตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่  สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ     โทรศัพท์ 0-4481-1810 **********

 

    

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.