การสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดงานเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2552

                    ตามที่ จังหวัดชัยภูมิกำหนดจัดงานเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ   ในวันที่ 12-14  พฤษภาคม 2552  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)  และให้คณะกรรมการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ  ดำเนินการตามที่เกี่ยวข้อง  โดยจังหวัดได้แต่งตั้งให้สถิติจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล  ทำหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สรุปผลการประเมินและรายงานให้จังหวัด       ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าชมงาน  เพื่อนำมาประมวลผลและจัดทำสรุปผลเสนอคณะกรรมการต่อไป

    

 

  

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.