โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น (อบต.) พ.ศ.2552

   ตามที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิจัดการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น(อบต.) พ.ศ.2552  เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น  ให้สามารถแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลเบื้องต้นร่วมกันได้ และให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ของข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ และทราบถึงบทบาทของอบต. ที่มีต่อการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะพ.ศ.2553  ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว  สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิกำหนดจัดประชุมชี้แจงและอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2552 เวลา08.30-16.30น.  ณ ห้องประชุมลีลาวดี  โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  (นายชนะ  นพสุวรรณ)  เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากส่วนราชการในจังหวัด

      

                                   

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.