ประชาสัมพันธ์ชุมชนเพื่อเข้าร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

             ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ชุมชน  เยาวชน และประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้น เรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน    เครือข่ายอินเตอร์เน็ต    ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   ลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้      และสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมและเหมาะสมสำหรับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้  ICT ชุมชน  โดยคัดเลือกจากอำเภอที่ยังไม่ได้รับการจัดตั้งศูนย์ฯ  อำเภอละ 1 ชุมชน  โดยชุมชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  ที่ www.thaitelecentre.org  และส่งแบบฟอร์มขอจัดตั้งศูนย์มาที่ สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ    ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิชั้น  5        ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ  จ.ชัยภูมิ  ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2552        เพื่อพิจารณาคัดเลือกส่งให้กระทรวงฯ   ดำเนินการพิจารณาและประเมินความพร้อมประกอบการคัดเลือก     เพื่อจัดตั้งศูนย์ฯ ในช่วงปี 2552   สำหรับแบบฟอร์มฯ ที่ส่งมาหลังจากวันที่  10  มีนาคม  2552  จะได้รับพิจารณาคัดเลือกส่งให้กระทรวงฯ ดำเนินการในปี 2552 - 2553  ต่อไป

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.