เนื้อหา

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2562  โดยลงนามผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. https://web.ocsc.go.th/forking

ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลอ.บ้านแท่นและภูเขียว

 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางปราสัย อำพันฉาย สถิติจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาววิมาลา อาจฤทธิ์  และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่อำเภอบ้านแท่นและอำเภอภูเขียวเพื่อร่วมประชุมและประสานงาน ติดตามการทำงาน สอบถามปัญหา/อุปสรรค และให้แนะนำในการปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

100719.1

100719.3

100719.2ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลอ.บ้านเขว้า

 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นางปราสัย อำพันฉาย สถิติจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาววิมาลา อาจฤทธิ์  และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่อำเภอบ้านเขว้าเพื่อร่วมประชุมและประสานงาน ติดตามการทำงาน สอบถามปัญหา/อุปสรรค และให้แนะนำในการปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

09072019Bw.1

09072019Bw.2

ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล อ.หนองบัวแดง

 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นางปราสัย อำพันฉาย สถิติจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาววิมาลา อาจฤทธิ์  และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่อำเภอหนองบัวแดงเพื่อร่วมประชุมและประสานงาน ติดตามการทำงาน สอบถามปัญหา/อุปสรรค และให้แนะนำในการปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)

090719NB

090719NB.2

ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการน้ำฯ

 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  นางปราสัย อำพันฉาย สถิติจังหวัดชัยภูมิประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) 

080719M.1

080719M.2

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.