เนื้อหา

ผลการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

      จากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ที่เปิดให้ผู้มีรายได้น้อยเข้ามาลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560 แล้ว แต่รัฐบาลยังต้องการชุดข้อมูลที่สำคัญมาเพิ่มเติมให้มีความถูกต้อง มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มิถุนายน 2560 จึงเห็นชอบในหลักการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติเสนอเพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการวิเคราะห์และกำหนดนโยบายด้านสวัสดิการของรัฐได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้มีรายได้น้อย

     การสำรวจในครั้งนี้เป็นการสำรวจที่เร่งด่วนและต้องใช้บุคลากรในการจัดเก็บข้อมูลปริมาณมาก สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิจึงได้ประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ให้นักศึกษา ลงพื้นที่สัมภาษณ์ประชาชนตามรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนดังกล่าว จำนวน 331,472 คน ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2560     มีผลสำรวจเบื้องต้นดังนี้

PovertyHead

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.